Bitcoin มีจำนวน Bitcoin address แต่ละวันเกิน 1 ล้านบัญชีอีกครั้ง

หลังจากราคา Bitcoin ร่วงไปมากทำให้จำนวน Bitcoin address หรือบัญชีกระเป๋าเงิน Bitcoin ลดลงไปมาก ล่าสุดเมื่อราคา Bitcoin กลับมาเด้งสูงขึ้นที่ประมาณ 8,230 ดอลลาร์ และค่ากลางค่าธรรมเนียมการโอน 1.33 ดอลลาร์ ทำให้จำนวน Bitcoin address ที่เกิดการซื้อและขายในแต่ละวันเกิน 1 ล้านบัญชีอีกครั้งแล้ว