PayPal ประกาศปิดการให้บริการในประเทศตุรกี

PayPal

กฎหมายฉบับใหม่ของตุรกีระบุว่า ให้ PayPal  ย้ายระบบและโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีทั้งหมดมาไว้ในประเทศ เรื่องนี้ PayPal ไม่สามารถจะทำตามได้ จึงเป็นเหตุให้ไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ และต้องประกาศปิดการให้บริการในประเทศตุรกี ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2016 เป็นต้นไปทั้งหน้าร้านและออนไลน์ โดยการปิดบริการครั้งนี้ย่อมส่งผลต่อลูกค้าหลายแสนคนในประเทศตุรกีอย่างแน่นอน ในส่วนของจำนวนเงินของชาวตุรกีที่มีอยู่ในระบบ PayPal จะทำการโอนเข้าบัญชีตุรกีต่อไป ถือเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างมาก