Knight Foundation มอบทุนให้ Columbia University จัดตั้ง Knight First Amendment Institute

ทุกวันนี้อินเตอร์เน็ตมีส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก และมีท่าทีว่าจะมากขึ้นเรื่อยๆด้วย แน่นอนว่าภัยที่มีต่อสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นบนโลกออนไลน์ก็ย่อมมีมากขึ้นเช่นกัน ดังนั้น Knight Foundation (มูลนิธิการกุศลเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพของสื่อในสหรัฐอเมริกา) จึงได้ประกาศมอบทุนกว่า 60 …

อ่านต่อ →