PayPal ประกาศปิดการให้บริการในประเทศตุรกี

กฎหมายฉบับใหม่ของตุรกีระบุว่า ให้ PayPal  ย้ายระบบและโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีทั้งหมดมาไว้ในประเทศ เรื่องนี้ PayPal ไม่สามารถจะทำตามได้ จึงเป็นเหตุให้ไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ และต้องประกาศปิดการให้บริการในประเทศตุรกี ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2016 เป็นต้นไปทั้งหน้าร้านและออนไลน์ โดยการปิดบร…

อ่านต่อ →