Windows 10 Creators Update บางครั้งอาจดาวน์โหลดอัพเดตผ่าน metered connection

สำหรับใครที่ใช้งาน Windows 10 อยู่ จะทราบว่ามีการอัพเดตอัตโนมัติ และสามารถป้องกันการอัพเดตอัตโนมัติ ด้วยการตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตว่าเป็นแบบ metered connection แต่ใน Windows 10 Creators Update รู้สึกว่าวิธีนี้ไม่สามารถป้องกันได้ทั้งหมด เพราะ Microsoft ขึ้นข้อความว่า ในบางครั้งอาจดาวน์โหลดอัพ…

อ่านต่อ →