Windows 10 Creators Update บางครั้งอาจดาวน์โหลดอัพเดตผ่าน metered connection

สำหรับใครที่ใช้งาน Windows 10 อยู่ จะทราบว่ามีการอัพเดตอัตโนมัติ และสามารถป้องกันการอัพเดตอัตโนมัติ ด้วยการตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตว่าเป็นแบบ metered connection แต่ใน Windows 10 Creators Update รู้สึกว่าวิธีนี้ไม่สามารถป้องกันได้ทั้งหมด เพราะ Microsoft ขึ้นข้อความว่า ในบางครั้งอาจดาวน์โหลดอัพเดตผ่าน metered connection ถ้าเป็นแอพอัพเดตที่จำเป็นจริงๆ เน้นอัพเดตเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญ และจะไม่ดาวน์โหลดอัพเดตขนาดใหญ่ แต่ก็ไม่แน่ชัดว่าขนาดไฟล์ต้องไม่เกินเท่าไหร่กันแน่